تلویزیون

راهنمای الکترونیکی برنامه‌ها HBBTVندارد قابلیت اتصال به دیوار قابلیت جست‌وجوی کانال خودکار قابلیت خاموش شدن خودکار